Chương Trình Khuyến Mại - XYZ SPORT

Chương Trình Khuyến Mại

Quà Tặng Khi Đặt Hàng XGM Giá 110k/Bộ:
  
Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 10 - 16 bộ

Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 16 - 24 bộ
Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 24 bộ trở lên
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quà Tặng Khi Đặt Hàng Thun XTL Giá 130k/Bộ:Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 10 - 16 bộ
Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 16 - 24 bộ
Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 24 bộ trở lên
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quà Tặng Khi Đặt Hàng Thun XSF Giá 160k/Bộ:


Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 10 - 16 bộ

Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 16 - 24 bộ

Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 24 bộ trở lên


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quà Tặng Khi Đặt Hàng Thái Cao Cấp Giá 190k/Bộ:


Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 10 - 16 bộ


Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 16 - 24 bộ


Bộ Khuyến Mãi áp dụng cho đơn từ 24 bộ trở lên